معنی نام بندر انزلی

معنی نام بندر انزلی
نام بندر انزلی به لغت سنسکریت به معنی بندر محترم است. لابد این به خاطر اهمیت بندری تاریخی آن بدان داده شده بوده است. این با هنجلهٔ فارسی (پذیرایی با تعارف و احترام بسیار) مرتبط می نماید. به ویژه هیئت اوستایی و پهلوی هَن-چاله یعنی دارای چالهٔ شایسته و بزرگ قابل توجه است. هَن اوستایی هنوز در آذری به معنی خوب و درست و شایسته به کار می رود:
अञ्जलि m. anjali benediction
अञ्जलि m. anjali salutation
अञ्जलि m. anjali reverence
در مورد اصل خود کلمۀ بندر گفتنی است در سنسکریت بهانداره به معنی انبار و فروشگاه است و دهخدا هم بندر را به صورت بُندر به معنی محل بار و بُنه گرفته است:
भाण्डार m. bhANDAra storehouse.
भाण्डार n. bhANDAra store.
نام بخش غازانِ انزلی را میشود به معنی محل چمنزاری گرفت:
घास m. ghAsa meadow or pasture grass.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.