اتیمولوژی توسن و توس و آتوسا

اتیمولوژی توسن و توس و آتوسا
توسن به لغت سنسکریت به معنی نیرومند سرکشی کننده است:
तवस् adj. tavas (tu) strong
स्नायति{स्नै} verb snAyati[snai] wrap round
نامهای توس و آتوسا به ترتیب به معنی نیرومند و زیباروی هستند:
तवस् adj. tavas (tus) strong
अत्यय n. atyaya (atu) fine
आस्य adj. Asya belonging to the mouth or face
«اَتو» در پهلوی به معنی لایق و برازنده و «آسا» در فارسی به معانی زینت و هیبت در رابطه با نام آتوسا (زیبا روی) و هوتوسا (دارندهٔ رخسار زیبا) هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.