اتیمولوژی ارابه و گاری

اتیمولوژی ارابه و گاری
این واژه ها به ترتیب به صورت آر-رَئوه و گا-ری در اوستایی و سنسکریت به معنی رسا روان شونده و تند روان شونده هستند:
आर्य adj. Arya excellent
रोह adj. roha (rauva) riding on
مطابق لغت نامهٔ دهخدا “گاری. (هندی، اِ)۞ قسمی دستگاه حمل باچرخ که اسب آن را کشد. ارابه ای که با اسب کشیده شود. این لفظ هندی است و در هندی به معنی مطلق گردون است و در قرن اخیر داخل فارسی شده. (فرهنگ نظام از برهان قاطع چ معین). رجوع به ارابه، عرابه و عراده شود”:
Ga (ग).—a. (Used only at the end of comp.) Who or what goes, going, moving.
रय m. raya swiftness
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.