معنی هچیرود و آچاچی

معنی هچیرود و آچاچی
هچیرود مازندران می تواند به معنی دارای نهر سر راست و ترازمند باشد.
هچ. [هَ](اِ) هج. راست باز کردن چیزی باشد مانند علم و نیزه و ستون و امثال آن. (برهان). راست بازکردن بود چیزی را چون علم یا نیزه. (اسدی). راست ایستادن چیزی را نیز گویند بر زمین. (برهان). و اگر چیزی بر زمین افکنی راست بایستد گویند «هج کرد». (اسدی):
گردون علم محنت بر بام تو هج کرد
بینی سخط خویش به کوس و علم اندر.
منجیک ترمذی.
نام شهر آچاچی شهرستان میانه به صورت آچا- جی به معنی جای تجمع رودخانه ها است:
आचय m. Achaya aggregation
jaya (ya) : place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.