معنی نام دریاچهٔ های وان و سوان

معنی نام دریاچهٔ های وان و سوان
به نظر می رسد نام دریاچهٔ وان (توشپا) به معنی دریاچهٔ مطبوع و آرام و نام دریاچهٔ سوان به اورارتویی به معنی سرزمین دریاچه ها باشد:
نام دریاچهٔ آسواست (آرام، مقابل اُرومیه، پرموج) در کتاب پهلوی بندهش می تواند مربوط به وان و نام دریاچهٔ زراُومند متعلق به دریاچهٔ زریور بوده باشد:
वनस् n. vana[s] loveliness
तोष m. tosha pleasure, पयस् n. paya[s] strength
आश्वासयति{आ- श्वस्} verb caus. AsvAsayati[A- svas] calm
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.