معنی فرنبغ دادگی

معنی فرنبغ دادگی
نام یا لقب مؤلف کتاب پهلوی بندهش را فرنبغ دادگی (کسی که منسوب است به فرّ ایزدی داده شده) آورده اند. و این عنوان و لقب روحانی والای مؤلف این کتاب پهلوی به نظر می رسد تا نام حقیقی وی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.