نام قصبه و شهر میامی مشهد و میامی سمنان

نام قصبه و شهر میامی مشهد و میامی سمنان
جزء دوم این نام میامی را با می (شراب انگور) ربط داده اند، لذا جزء اول آن می تواند شکلی از میه (میث، جا) بوده باشد یعنی آن در مجموع به معنی محل شراب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.