معنی اویغور و اوغوز و غُز و آرسین

معنی اویغور و اوغوز و غُز و آرسین
نام اویغور را به ترکی به معنی ایل حکومتی گرفته اند. نامهای اوغوز و غوز نیز در رابطه با آنها هستند: اسامی اون – اویغور (ده اویغور) و تغوز اوغوز (نُه اوغوز) را که با هم نام برده شده اند متعلق به ایلهای حکومتی و ایلهای تابع آنها می دانند. نامهای تغوز اوغوز و تغوز غُز صرفاً به معنی نُه تیر و نُه تیرهٔ تابعین و رعایا قانع کننده نیستند. لذا اگر نام غُز را بر گرفته از گَئوذَ اوستایی (دامدار) و اوغوز را اوی-غوز (حاکمان دامدار) بگیریم، منطقی خواهد بود. نام باستانی ختنی مشابه تغوز آرسین به معنی نُه قبیلهٔ بزکوهی نیرومند (سکا) به نظر می رسد:
तुङ्ग adj. tuGga[uz] strong
आर्श adj. Arsa belonging to the antelope
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.