اتیمولوژی نام بُز پشمالوی، مَرغز

اتیمولوژی نام بُز پشمالوی، مَرغز:
مَر-غز (غژ) ترکیب مَر (بره، بُز) و غز (غژ، ابریشم کم بها) به نظر می رسد. جزء دوم در نام غژگاو هم به کار رفته است.
در مراغه بز دراز- سپید موی را که نوعی از آن تکه و مرغوز است همواره در صف مقدم عبور گله می دیدیم. روستای ما قشلاق دامداران بود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.