معنی نام کوههای سلیمان نام فلات ایران

معنی نام کوههای سلیمان نام فلات ایران
در عرصهٔ تاریخ، یهودیها در افغانستان تنها به عنوان اقلیتی در میمنهٔ جوزجان حضور داشته اند. نمیشود با دستاویز نام کوههای سلیمان در نقش یهود در افغانستان اغراق کرد. سلیمان به شکل سَئیلیمان در زبانهای هندوایرانی به معنی کوهستان بوده است. دلیل کثرت کوههای سلیمان نام فلات ایران هم از این جا است.
शैल m. saila mountain
वन n. vana (mAna) abode
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.