اتیمولوژی مُروا (فال نیک) و مُرغوا (فال بد)

اتیمولوژی مُروا (فال نیک) و مُرغوا (فال بد)
گروهی این واژه ها را با پرندهٔ خوش یمن (طاووس) و پرندهٔ بدیمن (بوف) ربط داده اند ولی در این صورت بر خلاف ظاهر جز اول آنها، مُرو (بسیار با شکوه) و مُرغو (بد آواز) به معنی پرنده نیستند بلکه جزء دوم آنها یعنی «وا» (وَیَ) به معنی پرنده است:
मयूर m. mayU-ra peacock, very splendour
वे m. ve bird
त्विष् f. tviS splendour, peacock
mur-ghu: bad voice
वे m. ve bird
اما اگر این واژه ها را به پهلوی ترکیب مَر-اَوَ- اوا (نشانهٔ همراهی خوب) و مَر- اَغَ-اَوا (نشانهٔ همراهی بد) بگیریم راه درست را رفته ایم.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.