معنی بهار و پاییز در اوستایی و سنسکریت

معنی بهار و پاییز در اوستایی و سنسکریت
بهار به معنی فصل سبز شدن گیاهان است:
भर्ति{भृ} verb bharti[bhR] wear[i.e. let grow]
پاییز (پاتیز) به معنی فصل پایین افتادن برگها (خزان) است:
पात m. pAta fall
अधः indecl. adhaH down[Greek bathos, deep]
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.