معنی نام روستاهای چورس و جواش در شمال غرب ایران

معنی نام روستاهای چورس و جواش در شمال غرب ایران

نام چورس می تواند به معنی جای چهار راهی (چهار-رس) یا جای چهار قسمتی (چورس ارامنه) باشد.

نام جواش (جی-واش) را هم می توان جایگاه علوفه معنی کرد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.