معنی نام باستانی پالوم (هارون آباد)

معنی نام باستانی پالوم (هارون آباد)
نظر به کشفیات باستانشناسی هارون آباد (آبادی محل نگهبانی، اسلام آباد غرب) نام سابق آن پالوم (محل نگهبانی) بوده است:
पाल m. pAla[um] keeper
معنی نام روستای فوداج بیرجند
نام این روستای قدیمی در اساس ترکیب پوی اوستایی به معنی نگهبانی و دژ است. در مجموع یعنی دژ نگهبانی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.