احتمال هندوایرانی بودن واژهٔ قُربان

احتمال هندوایرانی بودن واژهٔ قُربان
نظر به اینکه اعراب واژهٔ عید الأضحی (قربانی کردن) را برای عید قربان به کار می برند، واژهٔ قُربان می تواند برگرفته از زبان هندوایرانیان به معنی پرستش همراه با بریدن باشد. نام ضحّاک را هم می توان با ضحّیٰ (قربانی کردن) در نام عید الأضحی (قربانی کردن) مرتبط دانست:
खुरति{खुर्} verb khurati[khur]
cut up
पनयते{पन्} verb caus. panayate[pan] praise
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.