نامهای عربی و ترکی آریائیان یعنی عجم و گائور در سنسکریت مترادف آریا هستند

نامهای عربی و ترکی آریائیان یعنی عجم و گائور در سنسکریت مترادف آریا هستند:
(Ajam, gaur and Arya are synonyms)
आर्य adj. Arya noble
गौर adj. gaura splendorous, chief
अजम ajama.—a (A Great, grand, noble.)
अज m. aja leader, म ma authority
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.