نام روسها در تاریخ هرودوت

نام روسها در تاریخ هرودوت
هرودوت نام روسها (به روسی یعنی مردم جنگلی) را جایی بودین و جای دیگر ضمن اسطورهٔ پسران تارگیتای تراسپی آورده است که هر دو به معنی مردم جنگلی هستند:
भूय n. bhUya (bo) being
diva-an[gha]/dun[ge]: forest
त्रस n. trasa wood
bha (भ). to be, exist
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.