زمرگان (سبرغان) به معنی بنای یادبود

زمرگان (سبرغان) به معنی بنای یادبود:
स्मर m. smara remembrance
معادل مرزغان آن به معنی محل مرد محترم بوده است:
मार्ष m. mArSa honourable man
نام بودایی آن استوپا به معانی تودهٔ انباشته و بنای یادبود است:
स्तूप m. stUpa heap, Buddhist monument
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.