معنی نام زلف آباد

معنی نام زلف آباد
نظر به وجود خانه های زیر زمینی شهر ویران شدهٔ زلف آباد فراهان آن در اصل ترکیب «زیر پی آباد» بوده است در آن حروف «ر» و «پ» به «ل» و «ف» تبدیل شده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.