لوکهٔ باغ کناری همان وِلس خدای حیوانات اسلاوی است

Utgårda Loke är slavernas Veles

Utgårda Loke är slavernas Veles
Utgård är Ukraina (sidlandet) som dess gud har varit Veles (han med vargskin) och binamnet Skrymer till Utgårda Loke har egentligen inte betytt den stor vuxne utan den skrämmande. Då har Utgårda Loke varit Utgårda lyke dvs, Ukrainas varg.
Enligt myten Utgårda Loke ger en lyckosam tävling mot guden Tor och hans följeslagare.
لوکهٔ باغ کناری همان وِلس خدای حیوانات اسلاوی است
لوکهٔ باغ کناری که در اساطیر اسکاندیناوی مسابقهٔ موفقیت آمیزی مقابل تور و همراهانش میدهد وِلِس خدای گرگ سیمای اسلاوهای سمت اوکراین بوده است. چون باغ کناری معنی نام اوکراین است که مردم باستانی آن پرستندهٔ خدای گرگ سیمای وِلِس بوده اند. خود نام لوکه در اینجا به جای لیکوس یونانی به معنی گرگ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.