معنی نام چند روستای قدیمی مرند

معنی نام چند روستای قدیمی مرند
اَبَرغان (محل بزرگ)، ارلان (محل کناری)، ارسی (محل تهیهٔ کفش)، النجق (جای با شکوه)، انامُق (محل دامپروران)، بابره (بره پرور)، جواش (محل علوفه)، زرغان (محل آبزاری)، زنوز (محل چشمه ها)، قینر (محل چشمه)، گزافر (پُرعلف)، لیوار (میان قلعه)، مرکید (بسیار شایسته)، میاب (محل آب)، هاوستین (دارندهٔ استواری)، هجوان (هَئجه وان) به شکل هَئِچو وان به معنی محل پل و هرزند (محل آبیاری).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.