بنیادهای شیر و خورشید در ایران

بنیادهای شیر و خورشید در ایران

درفش شهداد حاوی شکار گاو به وسیله شیر است که آن در تخت جمشید نیز نشان داده شده است. الههٔ بر نشسته بر تخت در اینجا می تواند اینانای سمت ارتته (کرمان) باشد که دارای سمبل شیر بوده است. عقاب سر میلهٔ این درفش مطابق عقاب سر میلهٔ درفش کاویانی هخامنشی است. به نظر می رسد اینانای این سمت با الهه میترا یکی گرفته شده است: در کتیبهٔ متی وزه شاه میتانی از ایلانی میثره اشی ئیل (زوج خدایان پاک میثره ها) یاد شده است. یعنی مقابل میترهٔ خدا، الههٔ همزادی به نام میترا وجود داشته است.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.