مطابقت نامهای عید قربان (عید اضحی) و عید سکایی تیرگان

مطابقت نامهای عید قربان (عید اضحی) و عید سکایی تیرگان
این نامها در سنسکریت و سکایی معنی عید قربانی کردن و سربریدن می دهند:
खुरति{खुर्} verb khurati[khur] cut
पाण m. pANa praise
तिघ्नोति{तिघ्} verb 5 tighnoti[tigh] kill
र adj. ra possessing
در اوستا گروهی به نام کرپنان کشندگان و آزار دهندگان گاوان معرفی شده اند.
خود واژهٔ عید معرب از زبانهای هندوایرانی به نظر می رسد: در فرهنگ سنسکریت به فارسی جلالی نائینی واژۀ ایدا iDA به معانی تفریح و تفرج و آسایش و سرزندگی آمده است. این واژه به وضوح می تواند اصل واژۀ معرّب عید باشد؛ چون واژۀ عید در قاموس لغات قرآن ذکر نشده است:
इडा f. iDA refreshment,
इडा f. iDA recreation,
इडा f. iDA comfort.
کلمۀ اوستایی ایژَ به معنی خوشبختی و آسایش و آرامش شکلی از این واژۀ سنسکریتی ایدا به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.