منشأ اصطلاح هفت خطّ

منشأ اصطلاح هفت خطّ
مأخذ هفت خطّ که به آدم‌های زرنگ و دانا گفته میشود، می تواند آن باشد که در اساس چنین افراد قادر به خواندن هفت خطّ و زبان مختلف بوده اند. در اصل هپت اوخته (قادر به هفت نوع بیان) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.