ارتباط معنی نامهای سغد و دربیک (دری) و سکاییان برگ هئومه و تاجیک

ارتباط معنی نامهای سغد و دربیک (دری) و سکاییان برگ هئومه و تاجیک
सु- su- (“good”) (“pure”)
घास m. ghAsa meadow or pasture grass
दर्भ m. darbha bunch of grass
द्रव m. drava essence
सु- su-[hu] (“good”) (“pure”)
मेध m. medha (mey, ma) essence
तेजस् n. teja[s] essence
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.