سکا به معانی مار پرست، بزکوهی پرست و سگپرست

سکا به معانی مار پرست، بزکوهی پرست و سگپرست:
از توتم سگبالدار (کوروشا، شکارچی بزان کوهی)/شیمریای سکاها (مار-بزکوهی-شیر) معلوم میشود که واژهٔ سکا معانی مشتمل بر سه توتم سکاها یعنی مار-بزکوهی- شیر (سگبالدار) را می داده است:
स m. sa snake
Ākā (आका) [Also spelled aaka]:—(nm) master, lord.
در تصویر پیدا شدهٔ پاپای (ایزد آسمان سکاها) در قفقاز، توتم سگبالدار سکاها به صورت مجزای سگ و عقاب نشان داده شده است. هرودوت مار را سمبل الههٔ مادر سکاها یاد کرده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.