معنی آمازیغ

معنی آمازیغ
نام مردم الجزایری-مراکشی آمازیغ
که رقص قوچ-بز سنتی معروفی دارند به معنی گرامی دارندگان آمون (آمو-زیغ) به نظر می رسد.
آمون خدای مصری با شاخهای قوچ.
The meaning of Amazigh
The name of the Algerian-Moroccan Amazigh people
who have a famous traditional ram-goat dance, it seems to mean honoring of Amun (Amu-Zigh).
Amun, the Egyptian god with ram’s horns.
Kan vara en bild av text
Alla reaktioner:

Iranshid Erani, Behrouz Jamshidian och ۲۰ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.