اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آرشیو کلمه کلیدی: اساطیر جزایر اقیانوس آرام اساطیر پولینزی


رانجی و پاپا

شکل‌گیری زمین و آسمان

درآمدی بر اساطیر جزایر پولینزی و مکیرونزی