اهورامزدا سرور دانا

اهوره مزدا(اورمزد- هرمزد – اهورا مزدا – مزدا – اهورا) یعنی سرور دانا نامی است که زرتشتیان به خدای خود داده اند.بدان سان که از نام وی بر می آید خردمندی از ویژگی های اوست و نه کسی را فریب می دهد و نه کسی را یارای فریب دادن اوست.سروری است بخشنده و دربردارنده خیر مطلق.اهورا مزدا مادر و پدر آفرینش و پدید آورنده مسیر خورشید،ماه و ستارگان بوده و هست و خواهد بود.به سخن دیگر جاودانه است اما در این دوره قدیر یا قاد مطلق نیست چرا که از جانب دشمن خویش یعنی اهریمن محدود می شود.اما زمانی فرا می رسد که شر مغلوب و اهورا مزدا فرمانروایی قادر و مطلق خواهد بود.

اصطلاح هایی که با آن او را توصیف کرده اند عبارتهایی است که به نوعی با طبیعت پیوند دارد: ردایی اراسته به ستارگان بر تن و زیباترین هیئت وی نمود خورشید بر آسمان و روشنایی بر زمین و می گویند خورشید تیز اسب چشم وی و سریرش بر عرش اعلی و در نور آسمان جای دارد، و وی را بدانجا دربار و فرشتگانی است که فرمانهای او را اجرا می کنند.با آن که شاید بسیاری این نمادگرایی را حقیقت می پنداشتند اما بی تردید همه زرتشتیان بر این باور نبودند.بسیاری از اسطوره هایی که در بخش اساطیر ایران از آن سخن می گوییم از ساختاری انتزاعی برخوردارند.

نزد زرتشتیان اورمزد فراتر از خیر کامل و وی را با بدی هیچ پیوندی نیست.زرتشتیان خدای مسیح را بدان دلیل که آفریدگان وی و حتی پسرش را در رنج رها می سازد محکوم می کنند چرا که از دید زرتشتیان رنج بردن نانیکو و تباه سازنده افرینش نیک و چیزی است که گرچه در آیین زرتشت خدا نمی تواند اینک بدی را کنترل کند اما روزی بر آن پیروز می شود.اورمزد خاستگاه همه نیکی ها،روشنایی ها،زندگی،زیبایی،شادمانی و تندرستی است.و در پس هر سریری نیرویی است که خاستگاه الهام همه راستی ها است و نماد زمینی وی انسان نیکوکار است.

You might also like
2 Comments
  1. بلندی says

    با تشکر از دانایی شما عزیزان

  2. KiaanCassius says

    😄 thank you so much for this awful website me and my household admired this self-complacent and perceptivity

Leave A Reply

Your email address will not be published.