وهومنه(بهمن)

وهومنه یا بهمن امشاسپندی مذکر است که نخستین زاده خداست.او در جانب راست اهورامزدا می نشیند و تقریباً در نقش مشاور اوست .می گویند وهومنه آشکارا در برابر زرتشت پدیدار شد .

او هر روز گزارشی از اندیشه،گفتار و کردار انسانها فراهم می سازد.او روان نیکوکاران را پس از مرگ خوش آمد می گوید و روح را به بالاترین قسمت بهشت راهنمایی می کند.در روی دیگر این تصویرپردازی می توان این نکته را دریافت که اندیشه خوب نمود خرد خدا و چنین است که وهومنه در هستی انسان در کارو او را به سوی خدا راهبری می کند.چرا که از طریق اندیشه نیک است که می توان به شناخت دین دست یافت.

دومین و یازدهمین ماه سال بهمن نام داشت.در اوستا دوزخ خانه دروغ و بهشت خدانه وهومنه نام می گیرد.از میان موجودات خروس و از میان گلها یاسمن سفید و از میان پوشاک ردای سفید ویژه بهمن است.در روز دوم بهمن ماه جشنی برپا می شد که بهمنگان یا بهمنجه نام داشت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.