معانی جابلقا و جابلسا

معانی جابلقا و جابلسا

نامهای اساطیری جابلقا (جا-برغا= جای درون سد) و جابلسا (جا-برسا= سرزمین کوچک و باریک) که تصور شده در شرق و غرب جهان درون دیوار و سد آب قرار گرفته اند، جابلقا مربوط به چین و جابلسا بییشتر متعلق شبه جزیره کره به نظر می رسد تا ژاپن. در باور مردم شرق آسیا ژاپن به معنی سرزمین سمت بر آمدن خورشید و نامهای کره به شبه جزیره باریک شرقی و چین به مفهوم کشور مرکزی و غربی گرفته میشده است. نام چین و کره در مفهوم سرزمین مردم دانا مشترک بوده اند:
बर्स m. barsa thin end
نامهای کُره که آنرا با کشور اساطیری غربی جابلسا (جابرسا، شبه جزیره کوچک و باریک) در مغرب اقیانوس آرام مرتبط می سازد:
Sojunghwa: “Small China” or “Little Sinocentrism”
solongo:”rainbow”
Dongto: “Eastern Land

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.