دلایل لغوی مبنی بر این که دکان داود دخمه ای بوده که برای آستیاگ ساخته شده بوده است

دلایل لغوی مبنی بر این که دکان داود دخمه ای بوده که برای آستیاگ ساخته شده بوده است
در نام کل داو (دکان داود) کَل به معنی بزرگ و داوَ به معنی سنسکریتی آن دارنده و ثروتمند است. از آنجاییکه نام آستیاگ (ایشتی ویگو= ثروتمند) داریوس مادی (پادشاه مادی ثروتمند) هم ذکر شده است که پیش از کوروش حکومت کرده است. لذا می توان تصور کرد که این دخمه برای آستیاگ پیر در زمان حیات وی در سمت دخمه پدرش کیاخسار ساخته شده بوده است. ولی احتمال اینکه جسد وی به اینجا منتقل شده باشد کم است. چون در مقایسه با دخمه قیزقاپان مغ و آتشدان ترسیم نشده اند و کتسیاس می گوید که کوروش (فریدون)، آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی) به سمت ورکانه (گرگان) فرستاد و او در آن سمت در گذشت. استاد پورداود در یادداشتهای گاثاها کلمات ایشتی و اژدیایی که مصدر نامهای ایشتویگو و آژدهاک هستند به معنی دارا و ثروتمند بودن آورده است:
धव m. dhava possessor

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.