معنی ایرانی مُلا و آخوند

معنی ایرانی مُلا و آخوند

کلمۀ سنسکریتی موله به معنی مأخذ و مرجع هم از نظر شکل و هم از نظر معنی، مفهوم منطقی تری را از مَولای عربی به معنی مخدوم در باب لغت مُلا (که در زبان عرب مصطلح نیست) عرضه می کند. این لغت سنسکریتی یاد آور مفهوم اوپَستا (اوپستاک) در متون پهلوی به معنی اساس و بنیان و متن اصلی است که برخی ایرانشناسان غربی نام اوِستا (اشعار شگفت انگیز ستایش) را به حدس با همین کلمه آن سنجیده اند.

मूल n. mUla basis

تعیین ریشه و خاستگاه نام آخوند ساده تر است چون در زبانهای ایرانی ختنی و سغدی “آئو” به معنی سخن و گفتار و “خوند” (هوند) به معنی مرد حکیم است (ریشه این کلمات در کتاب “در آمدی بر زبان ختنی، از دکتر مهشید میر فخرایی” موجود است)؛ لذا نام آخوند در مجموع به معنی مرد حکیم سخنور است.

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    در سمت ختن حرف «آ» نشانۀ کثرت و سروری و خوند (هوند) به معنی مرد حکیم بوده است[در آمدی به زبان ختنی، مهشید میر فخرایی]. مُلا نیز به سنسکریت به معنی مرجع است؛
    मूल n. mUla basis

Leave A Reply

Your email address will not be published.