معنی نام قوم آرام

معنی نام قوم آرام

نام این مردم سمت سوریه که زبانشان زبان دولتی امپراطوری آشور بوده و دبیرانشان در کار کتابت ایران پیش از اسلام بوده اند، در فرهنگ نامهای کتاب مقدس (تورات، انجیل) به معنی بلندی و شکوه و عظمت آورده اند، غالباً تصور میشود که این نام اشاره به بلندی و ارتفاع اقلیمی سرزمین ایشان دارد. ولی ممکن است این نام به سبب جامعه فرهنگی پیشرفته ایشان نسبت به اعراب خویشاوند ایشان، به خود مردم آنجا اطلاق شده باشد. چنانکه در ماد، مادهای حکومتی را آریزانتیان (قبیلۀ نجبا) می خوانده اند.

Aram: highness, magnificence

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.