ترجمۀ متن کتیبۀ اورارتویی جوان قلعۀ عجب شیر

ترجمۀ متن کتیبۀ اورارتویی جوان قلعۀ عجب شیر:
۱.سلاح جنگی خدای خالدی به حرکت درآمد
۲.بر سرزمین مانا غلبه کرد
۳.بر سرزمین آرسیتا غلبه کرد (آرسیتا)
۴.سقوط کرد در مقابل آرگیشتی
۵.آرگیشتی [پسر منوآ]
۶.می گوید هزار و صد انسان گرفت؟
۷.آرگیشتی شاه نیرومند …
۸.آرگیشتی می گوید [ کسی که این کتیبه را]
۹.بشکند، نابود شود به دست خدای خالدی، خدای باد
۱۰.و باشد که سایه اش در زیر آفتاب محو گردد.
(وبلاگ مطالعات فرهنگ و اندیشه)
امین احمد رازی نویسندۀ عهد صفوی در تذکره هفت اقلیم به این سنگ نوشته میخی در روستای چمن (جوان قلعه) در سه فرسخی مراغه اشاره کرده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.