معانی نام خوارزم

معانی نام خوارزم

نام سرزمین خوارزم به معنی سرزمین آلانها (مردم مارپرست) به نظر می رسد چون نام پهلوی سولیک/سوریک آن ناحیه هم که در رابطه با رود آمی (آمودریا، جیحون) است، در اساس سنسکریتی اش به معنی سرزمین منسوب به مار است. اینکه در اوستا سرزمین آریاویج (در مقام خوارزم) دارای نه ماه زمستان و محل مار سرخ به شمار رفته است متأثر از همین معانی این نام ها و همچنین معنی سرزمین سرمای سخت سولیک و خارا-زَم است:

ह्वार  m.  hvAra serpent
सुरा  f.  surA  snake
आल  n.  Ala  any discharge of poisonous matter from venomous animals
सोलिक  adj.  solika  cold

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.