معانی نامهای کلیله و دمنه

معانی نامهای کلیله و دمنه
این کتاب که گفته میشود اصل هندی دارد به نوبۀ خود به الهام و تقلید از افسانه های ایسوب یونانی (قرن ششم پیش از میلاد) به نظر می رسد ولی به هر حال نام دو روباهی که کلیله و دمنه نامیده شده اند نامهای سنسکریتی هستند:
وحشی कलिल adj. kalila impenetrable
رامदमन्यति verb damanyati {damanya} subdue 
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.