اتیمولوژی کلمۀ داماد

اتیمولوژی کلمۀ داماد

واژه داماد (دامات پهلوی) می تواند از ترکیب اوستایی دا (ساختن) و مَئِثَ (خانه) یعنی سازندۀ خانه (تشکیل دهندۀ خانواده) پدید آمده باشد. ولی چنانکه ماجد گرامی اشاره کردند نظر به لفظ کُردی زاما/زاوا به معنی داماد بیشتر محتمل است که اصل آن ذاوَ-ماتَ یعنی به مقام شوهری پذیرفته شده بوده است:
.धव m. dhava husband, मत adj. mata approved, मत adj. mata taken for

ماتَ به معنی ساختن و به وجود آوردن می تواند مصدر نام مادر باشد:

.मात adj. mAta made

 در هیئت اوستایی داماد، یعنی زاماتَر پسوند اضافی “اَر” را می توان به معنی برخورداری گرفت. در مجموع یعنی “برخوردار از مقام به شوهر پذیرفتگی”.

آیَزنۀ فارسی و یِزنۀ ترکی به معنی داماد از هندوایرانیان سمت ختن گرفته شده اند:
हयज्ञ m. hayajna groom
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.