مأخذ اسطورۀ آزمایش آتش نمرود و ابراهیم، اسطورۀ آزمایش آتش کیکاوس و سیاوش به نظر می رسد

مأخذ اسطورۀ آزمایش آتش نمرود و ابراهیم، اسطورۀ آزمایش آتش کیکاوس و سیاوش به نظر می رسد

چون نام نمرود را واژه‌ای عبری به معنی “سخت و نیرومند” آورده اند و نام اصلی کیکاوس یعنی خشثریتی به معنی نیرومند است. نام ابراهیم هم به صورت آ-براهمه در سنسکریت به معنی بسیار مقدس مطابق اصلی فرود سیاوش یعنی فرائورت یعنی مؤمن و دیندار می باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.