احتمال ایرانی بودن واژۀ وسوسه

احتمال ایرانی  بودن واژۀ وسوسه

وسوسه به صورت وَس-وَسه در زبانهای کهن ایرانی (پارسی- اوستایی) می تواند معنی بسیار خواستن و پُر  خواسته شدن را بدهد. با اینکه کلمۀ وسوس در قرآن ذکر شده، معهذا نظر به ریشۀ ایرانی آن ممکن است از زبانهای ایرانی به عربی وارد شده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.