ریشۀ واژۀ چراغ

ریشۀ واژۀ چراغ

نظر به کلمۀ چیثره (روشنی) در اوستا و چیتره در سنسکریت (به معنی روشنی) معلوم میشود واژۀ چراغ در اصل چیهراگ (روشنی دهنده) بوده است:

चित्र  adj.  chitra  bright

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.