ریشۀ واژه های خاله و خالو (دایی)

ریشۀ واژه های خاله و خالو (دایی)

نظر به واژۀ خواهر (خوَ-هَر، دارای خویشی پایدار)، خاله و خوالو در اصل دارای واو معدوله به صورت خواله (خویشاوند مؤنث) و خوالو (خویشاوند مذکر) بوده اند.

ساختار واژه های خاله و خاله از واژۀ خوا (خواهر) شبیه ساختار واژه های سنسکریتی متوله و ماتولا از واژۀ مات (مادر) است:
मतुल m. matula maternal uncle
मातुला f. mAtulA maternal aunt
मातुः indecl. mAtuH of mother [mother’s]
You might also like
1 Comment
  1. اوزرا says

    معنای کهلان(که+لان)کلماتی که که(کح)دارنند.تورکی اند.مثل کهتر متضادش مهتر.کهریز.کهریزک.کهلان.کهراب.کهرام.کهکشان.کهنموی.کهکلیویه++لان(شاید لانه)هر کلمه ایی لان داشته باشد.تورکی است.مثل ساوآلان.باج آلان.آلان(مکان).دالان.یالان.پالان.بالان(تله).قافلان.ایلان.سرت لان.جولان.جولاندرق.سیلان.ایسلند(اس+لان+د)سری لان کا.کازابلان کا.ایسفلان.کهلان.اسلان.ارسلان.شیلان.پرتلند(پورت لان د)از فعل پورتلنماق.ایرلند(ایر لان د).تایلند(تای لان د)……

Leave A Reply

Your email address will not be published.