مطابقت یَهوه خدای یهود با یَم (یَو) خدای کنعانی؛ The conformity of JHVH with Yaw (Yam)

 

 

The conformity of JHVH with Yaw (Yam)

مطابقت یَهوه خدای یهود با یَم (یَو) خدای کنعانی

یَم (یَو) خدای اوگاریتی رودخانه و دریا و توفان و سیلاب می تواند منشأ نام یهوه همان خدای توفانی و شکافنده دریا باشد. واژۀ کنعان را در زبانهای سامی از ریشه کن از جمله به معنی فراریان گرفته اند که با نام عبرانیان (مردم عبور کننده) همخوانی دارد. خود نام یهود هم می تواند به معنی پرستندۀ یهوه بوده باشد:

Hebrew means “to traverse” or “to pass over”, Canaanites= fugitives.

Jeh (JHVH) -hod (praise; confession). Jews (Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-3 Yehudim, Israeli pronunciation [jehuˈdim]) really means YHVH’s (Yaw’s) worshipers.

Yam (yaw), the Ugric god of the river and the sea, and the Gud of storm and the flood, can be the source of the name of the JHVH, the same god of the storm and the splitter of the sea:

Yam (יםym), the Canaanite word for “Sea”, is one name of the Ugaritic god of Rivers and Sea.

Yam:(Ya’a, Yaw).

We know this because, by this time *B had changed to /v/ in some phonological contexts(https://linguistlist.org/ask-ling/message-details1.cfm?asklingid=200309050)

Ybi means to flow, to stream (https://www.biblestudytools.com/dictionary/the-flood/)

 

Yam (god)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Yam (also Yamm) is the god of the sea in the Canaanite pantheon. Yam takes the role of the adversary of Baal in the Ugaritic Baal Cycle.

Yam (ים ym), the Canaanite word for “Sea” , is one name of the Ugaritic god of Rivers and Sea. Also titled ṯpṭ nhr “Judge River”,[۱] he is also one of the ‘ilhm (Elohim) or sons of El, the name given to the Levantine pantheon.

Of all the gods, despite being the champion of El, Yam holds special hostility against Baal Hadad, son of Dagon. Yam is a deity of the sea and his palace is in the abyss associated with the depths, or Biblical tehom, of the oceans. Yam is the deity of the primordial chaos and represents the power of the sea, untamed and raging; he is seen as ruling storms and the disasters they wreak, and was an important divinity to the maritime Phoenicians. The gods cast out Yam from the heavenly mountain Sappan (modern Jebel Aqra; Sappan is cognate to Tsephon).[citation needed]

The fight of Baal-Hadad with Yam has long been equated with the Chaoskampf mytheme in Mesopotamian mythology in which a god fights and destroys a “dragon” or sea monster; the seven-headed dragon Lotan is associated closely with him and Yam is often described as the serpent. Both Mesopotamian Tiamat[۲] and Biblical Leviathan are adduced as reflexes of this narrative,[۳] as is the fight of Zeus with Typhon in Greek mythology.[۴]

Yam (also Yamm) is the god of the sea in the Canaanite pantheon. Yam takes the role of the adversary of Baal in the Ugaritic Baal Cycle.

Yam (ים ym), the Canaanite word for “Sea” , is one name of the Ugaritic god of Rivers and Sea. Also titled ṯpṭ nhr “Judge River”,[۱] he is also one of the ‘ilhm (Elohim) or sons of El, the name given to the Levantine pantheon.

Of all the gods, despite being the champion of El, Yam holds special hostility against Baal Hadad, son of Dagon. Yam is a deity of the sea and his palace is in the abyss associated with the depths, or Biblical tehom, of the oceans. Yam is the deity of the primordial chaos and represents the power of the sea, untamed and raging; he is seen as ruling storms and the disasters they wreak, and was an important divinity to the maritime Phoenicians. The gods cast out Yam from the heavenly mountain Sappan (modern Jebel Aqra; Sappan is cognate to Tsephon).[citation needed]

The fight of Baal-Hadad with Yam has long been equated with the Chaoskampf mytheme in Mesopotamian mythology in which a god fights and destroys a “dragon” or sea monster; the seven-headed dragon Lotan is associated closely with him and Yam is often described as the serpent. Both Mesopotamian Tiamat[۲] and Biblical Leviathan are adduced as reflexes of this narrative,[۳] as is the fight of Zeus with Typhon in Greek mythology.[۴]

 

نماد گنوسی معرف آرکنت کبیر که به‌ وضوح با Yahweh (IAW) کتاب مقدس یکسان پنداشته شده است.


نماد گنوسی معرف آرکنت کبیر که به‌وضوح با Yahweh (IAW) کتاب مقدس یکسان پنداشته شده است.
امروزه می‌دانیم که بسیاری از جنبه‌های فرهنگ یهودی ریشه در مصر و میان‌رودان باستان دارد و تعجبی ندارد که ریشه نام یهوه / Yahweh را در عبارت مصری law (پرستش و نیایش) می‌توان پیدا کرد. شخصیت‌های مار مانند را در یونان هم می‌توان پیدا کرد. پاهای مجسمه‌های تیتان اغلب شکلی است که یادآور منشاءخزنده سوپرمن‌های دوران باستان است. مشابه آن را روی مهرهای استوانه‌ای که خدایان میان‌رودان را نشان می‌دهند دیده می‌شود.
.
برگرفته از کتاب «راز ستارگان تاریک»-آنتون پارکس-ترجمه مهر
T.me/thelostrealm

#خدایان #آنونا #جیناآبول #راز_ستارگان_تاریک #آنتون_پارکس #میان_رودان #یهوه #یهود #گنوسی #آرکنت_کبیر

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.