ارتباط ریشه و معنی واژه های پروانه (مجوز) و فرمان

ارتباط ریشه و معنی واژه های پروانه (مجوز) و فرمان

کلمات فارسی پروانه (حکم و مجوز) و فرمان در  کلمۀ سنسکریتی پرمانه pramANa (فرمانۀ پارسی باستان) به معانی گواهی و قانون و حکمرانی و آمریت به هم می رسند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.