معانی محتمل اکدی هویزه و اهواز

معانی محتمل اکدی هویزه و اهواز

نامهای هویزه و اهواز می توانند از لغت اکدی به معنی محل ریزگرد خیز اخذ شده باشند. چون اهواز در کتب جغرافیایی قدیم به بدی آب و هوا متصف است. مفهوم ایرانی اَه- وز (دارای وزش بد) نیز از آنها قابل استخراج است:

.ḫawû (ghost, storm), waṣû (to go out, depart)

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.