معنی محتمل نام ماننا

معنی محتمل نام ماننا
نام ماننا در معنی سامی عبری دارای شمار و مجموعه می تواند اشاره به ساختارملوک الطوایفی حکومت ماننا باشد. چون نامهای کنونی پیران و مامش (مام-ایش= دارای حکومت پیران) اشاره به حکومت شیوخ و پیران در گذشتۀ این ناحیه است. در فرگرد اول وندیداد سرزمین سرچشمه رود رنگها (دجله) یعنی کردستان سرزمینی توصیف شده که حاکم واحدی ندارند (پیران و شیخان قبایل بر آنها حکومت می کنند):

Minni: reckoned; prepared

در تأیید این گفته هیئت ماناش نام ماننا را در منابع آشوری می توان سرزمین مرکب از چند ناژه (ایالت) گرفت:

manû (۴): G. to count, reckon, list ; to calculate.
nagû (۱) region, district , a coastal area / a shore ; 2)  : an island (?) , an archipelago (?) ;  : plural : nagiāni ;

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.