معانی برخی نواحی خراسان

معانی برخی نواحی خراسان

گناباد (جینابذ، محل دژ)، بجستان (محل اصلی)، خواف (محل آب خوب)، رشتخوار (رشخوار، محل خوردن آب تالاب)، زاوه (محل زهکشی)، تایباد (محل وزش باد نیرومند)، جوین (محل کشت جو)، داورزن (محل دادرسی و داوری)، بجنورد (شهر اصلی)، بردسکن (دارای حصار سنگی)، فریمان (دارای خانه های فراوان)، بینالود (ترسناک، با ابهت، با شکوه) و بیرجند (محل دارای بارو).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.