معنی ببر بیان (خفتان رستم)

 

معنی ببر بیان (خفتان رستم)

نظر به اینکه بَور (ببر) نام مشترک سمور و ببر بوده است، برای مشخص کردن ببر (درنده) از سمور  صفت بیان (ترسناک) را به آن اضافه نموده اند:

भयानक adj. bhayAn(aka)  horrible.
भयानक adj. bhayAn(aka) scare

نام بَبر (بَورَ، بَوری اوستا) در معنی سمور (سیمور= گسترده کشندۀ [پرندگان]) مرکب از بهیه – بَرَ (درندۀ ترسناک [پرندگان] یا به زبانهای هندواروپایی به معنی قهوه ای است. نام بَبر به معنی بَبر درنده هم به صورت بهَیه-وَرَ/بَرَ (درندۀ ترسناک با شکوه) معادل مَزَن-دَر (درندۀ بزرگ) به نظر می رسد.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.