معنی محتمل برخی مناطق استان یزد

معنی محتمل برخی مناطق استان یزد

اشکذر (محل تراوش آب)، بفرویه (محل رویش بافه)، مهریز (به هیئت مهراز یعنی محل پناهگاه بزرگ)، نُدوشن (به هیئت نیذاتو- شن یعنی محل انبار و فراوانی)، نیر (محل جریان آب)، بافق (محل بافه)، اردکان (محل ثروت)، زارچ (محل تراوش آب)، میبد (مَغ-پات، محل غار محافظتی)، عقدا (یکپارچه)، مجومِرد (محل آسیاب بزرگ) و یزد (ایساتیس، محل چشمه پوشیده/قنات نیرومند).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.