معنی محتمل نام کوه شازند و خُسبیجان

 

 

معنی محتمل نام کوه شازند و خُسبیجان

با توجه به صفت سرد و برف آلود بودن کوه شازند می توان اصل آنرا شا (شی، جا)-زَیَنتَ (سرد و زمستانی) گرفت. نام خُسبیجان را هم با توجه محصولات فراوان میوۀ آن به صورت خشی (جا)-بهیوه (میوه)-گان (علامت نسبت) یا خو (خوب) – سیبی (سیب) -گان منظور داشت:

शीन्त adj. zinta cool

भव्य n. bhavya (miva) fruit

نظر به اینکه دخمۀ قیزقاپانِ کیاخسار (کیخسرو) در سرزمین زاموآ (زمستانی، دره شهر زور) قرار دارد که مترادف معنی مذکور نام کوه شازند است، لذا نام شازند و خسبیجان هم به تبعیت از آن محل ناپدید شدن کیخسرو (تشکیل دهندۀ دولت سرتاسری در ایران) به شمار آمده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.